Propunerea studentilor pentru Ststutul Studentului supusa dezbaterii publice.

_________________________________

 

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului

 

 

Art. 1  (1) Prezentul cod cuprinde drepturile și obligațiile studenților înmatriculați în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

 

Art. 2  Senatul universitar adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la propunerea studenților, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum și a ordinului MECTS 3666/30.03.2012.

 

Art. 3  (1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobândește prin admiterea şi înmatricularea la un program de studii universitare de licență, master și ,respectiv, doctorat, până la susținerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor.

 

(2) Drepturile și obligațiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de Doctorat.

 

(3) Contractul de studii încheiat între student și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.

 

(4) Taxa de studiu nu se măreşte în decursul programului de studiu pentru cei deja admişi.

 

(5) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student, concomitent, la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţia urmează studentul.

 

Art. 4 (1) Studenții sunt membrii cu drepturi depline ai comunității universitare, fiind parteneri în managementul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, inclusiv în procesul de asigurare a calității, beneficiind de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/2011 și prezentului Cod.

 

(2) Activitatea studenților în cadrul comunității universitare este reglementată de principiile enunțate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011:

1.      Principiul nediscriminării – în baza căruia toți studenții beneficiază de egalitate de tratament din partea instituției; orice discriminare directă sau indirectă față de student este interzisă;

2.      Principiul dreptului la asistență și servicii complementare gratuite în învățământul superior de stat – exprimat prin: consilierea și informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laborator; consilierea psihologică; acces la principalele cărți de specialitate și publicații științifice; acces la datele referitoare la situația școlară personală;

3.      Principul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul instituțiilor de învățământ superior sunt luate cu participarea reprezentanților studenților;

4.      Principiul libertății de exprimare – în baza căruia studenții au dreptul să își exprime liber opiniile academice, în cadrul instituției de învățământ care studiază;

5.      Principiul transparenței și al accesului la informații– în baza căruia studenții au dreptul de acces liber și gratuit la informații care privesc propriul parcurs educațional și viața comunității academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii;

 

Art. 5 Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului garantează pentru toți studenții din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, un învăţământ echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor.

Art. 6 Candidații proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediu rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii si in baza hotărârii de senat a universității, ce reglementează condițiile de admitere.

(1)   Numărul de locuri alocate se face public concomitent cu publicarea procedurii și a condițiilor de admitere în universitate.

(2)   Asigurarea, pentru această categorie de studenţi, a serviciilor gratuite de orientare şi consiliere educaţională şi profesională, a serviciilor de tutorat, precum şi urmărirea traseelor educaţionale în vederea asigurării integrării lor academice, sociale şi culturale în comunitate constituie, împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calităţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

 

Art. 7  Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup, sunt interzise în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

Art. 8 Studenții cu dizabilități fizice au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora în totalitatea spațiilor universitare, precum și condiții pentru desfășurarea normală a activităților academice, sociale și culturale în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, conform art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

Art. 9 (1) Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunțate de Legea nr. 1/2011și Carta Universității Tehnice din Cluj-Napoca:

 1. Dreptul la învățământ de calitate.
 2. Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a creditelor obținute în acest fel.
 3. Dreptul de transfer de la o universitate la alta conform prevederilor legislației în vigoare, a Cartelor Universitare și a Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor utilizant sistemul ECTS.
 4. Dreptul la protecția datelor personale, inclusiv rezultatele academice prin catalogul online.
 1. Dreptul de a fi tratați cu respect de către cadrele didactice și de către personalul angajat al instituției. Este interzisă utilizarea apelativelor și formulelor cu caracter ofensator, injurios, intimidant, umilitor sau conținând limbaj ori implicații sexuale explicite sau implicite la adresa studentelor și studenților;
 2. Dreptul de a stabili datele de evaluare de comun acord cu titularul de curs prin reprezentantul de an/serie/secţie al studenților cu cel puţin o săptămână înainte de desfăşurare a evaluării;
 1. Dreptul la suport de curs gratuit (de minim 30 pagini scris dupa normele academiei), în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii. Cărți în format fizic pot fi cerute obligatoriu ca suport de curs pentu evaluare numai dacă sunt disponibile la biblioteca Universității.
 2. Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul majorităţii studenților înscrişi la cursul respectiv. Studenții înmatriculați forma de învățământ la distanță au dreptul de a fi informați în cadrul primelor două întâlniri programate.
 3. Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului” cu informații referitoare la: drepturile și obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la dispoziție de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universității și a facultății, informații despre asociațiile studențești legal constituite, modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte facilități și subvenții acordate, accesibil și pe site-ul universității. ”Ghidul studentului„ este realizat de către facultățile din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca în colaborare cu organizațiile studențești legal constituite și recunoscute la nivel de universitate/facultate.
 4. Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile.Un îndrumător nu poate avea mai mult de 100 de studenți. Acesta este obligat să ofere consultanţă studenţilor, precum şi să aibă contactul accesibil studenţilor îndrumaţi si sa fie disponibil pentru consulatii, ori de cate ori este solicitat sau conform unui orar afisat.
 5. Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin (2) din Legea nr. 1/2011. Rezultatele evaluărilor sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice. Aplicarea chestionarelor şi evaluarea nu este facută de către cadrul didactic respectiv iar rezultatele se fac publice dupa afişarea rezultatelor de la examen.
 6. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți pe site-ul propriu și al fiecarei facultății în parte, în format lizibil, în condițiile legislației în vigoare. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte;
 7. Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale universității, în condițiile legislației în vigoare. În cazul documentelor care vizează Ședințele de Senat/Consiliu/Consiliu de Administrație sau a altor structuri în care studenții sunt membrii, acestea vor fi remise căre studenți cu cel puțin 5 zile înainte începerii ședinței, în conformitate cu regulamentele interne de funcționare a Senatului/Consiliului/Consiliului de Administrație.
 8. Drepturi de autor și de proprietate industrială pentru rezultatele obținute prin activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a Cartei Universității Tehnice din Cluj-Napoca şi a eventualelor contracte între părţi,
 9. Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de instituția de învățământ superior.Informaţii despre aceste servicii, modalitatea de a le accesa, contactul şi programul trebuie sa fie  disponibile pe siteul universităţii şi în Ghidul Studentului.
 10. Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum și dreptul la baza materială, transport și masă asigurate în condițiile legii, , Modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu.
 11. Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor utilizant sistemul ECTS.
 12. Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Universitare și a legislației în vigoare,
 13. Dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulație internațională dacă există această posibilitate în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii,
 14. Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând stagiile de practică,
 15. Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs,cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați,
 16. Dreptul de a afla răspunsul evaluării în maxim 2 săptămâni de la sustinerea examenului.
 17. Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării,
 18. Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor utilizant sistemul ECTS. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul care studentul solicită acest lucru,
 19. Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licență/dizertație și de a i se comunica punctajul acordat,
 20. Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de muncă și mobilităţii pe piața muncii,
 21. Studenții au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare conform Legii 1/2011, art. 123 alin (7). În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opționale și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
 22. Dreptul să folosească, amfiteatrele, sălile de cursuri și seminarii, laboratoarele, săli de lectură, bibliotecile, punctele informatice, spațiile de cazare, sălile de gimnastică, bazele s portive și celelalte spații sau servicii puse la dispoziția lor de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, gratuit sau contra unui tarif aprobat de Senatul Universitar. În cazul laboratoarelor, studenții pot beneficia de acest drept doar sub supravegherea unui cadru didactic, sau personal autorizat.
 23. Dreptul să participe la activitățile științifice studențești, concursuri profesionale, activități cultural-sportive,
 24. Dreptul să facă parte din organizații studențești,
 25. Dreptul să desfășoare acțiuni extracurriculare care contribuie la dezvoltarea lor profesională și/sau moral-civică și să primească, în baza efortului depus, un număr de puncte pe baza unor grile elaborate de facultati, ce se concreditează în suplimentul de diplomă de studii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
 26. Dreptul să beneficieze de alte drepturi și libertăți prevăzute în Carta Universității Tehnice din Cluj-Napoca și în alte regelmentări interne,
 27. Dreptul de a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca în calitate de reprezentanți aleși ai studenților.
 28. Dreptul de a i se motiva absentele de la activitatea academică de către decanul facultăţii, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a studentului. Absenţele se motivează pentru cazuri medicale, participări la manifestări sportive de performanţă, participări la conferinţe, simpozioane, la activitatea de reprezentare a studenţilor şi alte cazuri deosebite.
 29. Dreptul de a fi evaluaţi în cadrul a cel puţin 3 sesiuni de evaluare anual şi cel puţin 2 sesiuni de susţinere a licenţei sau disertaţiei anual.
 30. Dreptul a afla datele examenelor-evaluărilor cu cel puţin 2 zile înainte de pe siteul facultăţi.În caz contrar, studenţii pot cere repetarea examenului.Pentru sesiunea de toamnă, programarea examenelor se face până la terminarea sesiunii de vară şi se afişează.
 1. Dreptul de a se prezenta de 2 ori la examene în mod gratuit şi dreptul de a da măriri.
 2. Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor în termen de maximum 2 zile de la data susținerii examenului și cu o minim o săptămână înainte de desfășurarea următoarei date de examinare;
 3. Dreptul de a fi informat de numărul de locuri la cămin distribuite pe an şi specializări, inclusiv în ce cămine sunt locurile respective.
 4. Dreptul de a parcurge într-un an universitar  doi ani de studiu, din acelaşi plan de învăţământ, pentru maxim 5% dintre studenţi.
 5. Dreptul de a fi informaţi în legatură cu toate activităţile/datele/informaţiile care îi influenţează viaţa academică de pe siteul facultăţii şi avizier. Orice anunţ publicat trebuie să includă două date şi anume, data afişării şi data până la care este valabil anunţul. De asemenea, toate hotărârile luate sunt publicate.
 6. Dreptul de a petiționa în problemele vieții universitare;

 

(2) Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calităţii programelor de studiu.

 

Art. 10(1) Studenții beneficiază de gratuitate pentru:

a) Studii universitare de licență, master și doctorat în limita locurilor bugetate disponibile

b) Eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusiv situația școlară / foaia matricolă, a diplomelor de licență, inginer, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă).

c) Accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara granițelor țării, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca poate percepe taxe conform cu conform cu anexa Taxe- Process de Învățământ, actualizată anual prin hotărâre de Senat.

(3) Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife:

a) Cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval.

b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice

 

(4) Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite.Modalitatea de acordare a acestor credite va fi stabilită de Senatul Universităţii.Această activitate va fi consemnată în suplimentul diplomei de studii, în conformitate cu legislația în vigoare;

 

Art. 11 Studenții beneficiază de următoarele drepturi sociale:

a) Asistență medicală şi psihologică gratuită;

b) Cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii şi conform cu procedura interna privind cazarea studenților în căminele studențești.

c) Subvenții pentru cazare studenților care aleg altă formă de cazare decât căminele universităţii, conform art. 205, alin (15) din Legea nr. 1/2011;

d) Acces în spațiile universitatii pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare;

e) Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

f) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de email ale universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare;

g) Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului ( pe siteul facultăţii, universităţii şi la avizier) pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități.

 

Art. 12 (1) Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum și alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta Universitară. In acest sens, universitatea va transmite spre informarea studentilor aceste date reprezentantilor acestora si organizațiilor studentești, înaintea ședintelor de Senat de adoptare a lor si oridecâte ori se propune modificarea lor.

 

(2) Studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către universități.Acestea se găsesc pe siteul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi al facultăţilor.

 

Art. 13 (1) Studenții se pot asocia în structuri sau organizații studențești, au dreptul să înființeze ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formații artistice și sportive, organizații, precum și publicații, conform legii şi Cartei Universității Tehnică din Cluj-Napoca.

 

(2) Organizațiile studențești legal constituite și recunoscute la nivel de universitate/facultate au dreptul să acceseze spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite prin depunerea unei cereri la secretariatul universității respectiv al facultății.

 

(3) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi facultăţile cooperează cu organizațiile studențești reprezentative, legal constituite şi recunoscute la nivel de universitate/facultate şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învățământului superior prin întâlniri  periodice între conducere şi organizaţii, informarea şi consultarea organizaţiilor în legătură cu toate aspectele ce influenţează studenţii, inclusiv atunci când se elaborează şi adopta un regulament , se discută o decizie ce afectează activitatea de student și mediul academic.

 

(4) Asociațiile studențești legal constituite în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca sunt membre ale Convenției Asociaților Studențești din Universitatea Tehnică și sunt singurele care își asumă reprezentarea studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 

(5) Pentru a-şi putea desfăşura activitatea în cadrul şi/sau sub egida Universităţii, orice organizaţie studenţească nou-înfiinţată trebuie să fie recunoscută de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, printr-o decizie a Senatului Universității. Pentru a putea fi recunoscută de Senatul Universitar, orice nouă organizaţie trebuie să facă dovada validităţii actelor sale (statut, hotărâre de înfiinţare, ştampilă, conducere legală), să dovedească corectitudine în procesul de recrutare de membri şi de alegere, să prezinte activităţile sale, statutul său și să nu încalce Carta şi normele universitare. De asemenea organizația nu trebuie să aibă abateri de ordin etic sau conflicte cu alte organizaţii studenţeşti recunoscute de Universitate.

 

Art. 14  (1) Asociațiile studențești reprezentative, legal constituite si recunoscute la nivel de facultate elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în fiecare facultate din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul facultăţii, în cazul în care nu există organizaţie pe facultate, reprezentanţii studenţilor din consiliu elaborează acest raport.

 

(2) Organizațiile studențești reprezentative și legal contituite și recunoscute la nivel de universitate, membre a Convenției Asociaților Studențești din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în universitate. În cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligația de a face publice modalitățile de soluţionare a acestora. Raportul se prezintă în şedinţa senatului înaintea începerii anului universitar şi se discută modalitaţile de soluţionare a deficienţelor identificate/constatate în implementarea prezentului Cod.

 

Art. 15 (1) Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din cadrul universității potrivit prevederilor  Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Cartei Universitare.

 

(2) Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul  universității în temeiul următoarelor drepturi:

a)      Dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale universității conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și conform cu Regulamentul de alegeri pentru studentii consilieri si senatori.

b)      Dreptul de a fi reprezentați în Senatul Universitar și în consiliul facultății într-o proporție de minim 25%

c)      Dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, inclusiv Erasmus – observator, de alocare a taberelor studentești;

d)     Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului prin reprezentanți, precum și în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de desemnare

e)      Dreptul de a fi informați şi consultaţi de către reprezentanții studenților în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituției din care aceştia fac parte.

 

(3) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca nu poate condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenților reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 

(4) Principalele funcţii și forme de reprezentare ale studenţilor în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca sunt:

(1) reprezentant de an/serie/secție;

(2) reprezentant în Consiliul Facultății;

(3) reprezentant în Biroul Consiliului Facultății;

(4) reprezentant în Senatul Universității;

(5) reprezentant în Biroul Operațional al Senatului;

(6) reprezentant în Consiliul de Administrație;

(7) președintele organizați studențești;

(8) președinte al unui comitet de cămin;

(9) responsabil de palier;

(10) reprezentant în comisii interne ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca;

 

(5) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliu, senat şi consiliu de administraţie) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.

 

(6)Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatele Universitare sunt aleși prin votul  egal, direct, secret și universal al tuturor studenților de la nivelul facultății respectiv la nivelul universității. Organizațiile studențești legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega reprezentanți de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanților delegați de organizații studențești este 3 delegați.

 

(7) Reprezentanții studenților și organizațiile studențești legal constituite şi recunoscute au acces la orice informație privind Universitatea/Facultatea, având obligația de a informa la rândul lor studenții pe care îi reprezintă.

 

(8) Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative, deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către organizațiile studențești legal constituite la nivel de universitate, în acord cu prevederile sale interne, la începutul anului universitar şi se comunică conducerii universităţii în momentul prezentării rezultatelor alegerilor de studenţi reprezentanţi.

 

(9) Studenții reprezentanți au următoarele drepturi:

a)      De a avea acces la toate activitățile desfășurate de către organismele în cadrul cărora sunt reprezentanți;

b)      De a avea acces la toate informațiile ce vizează activitatea organismului în care este reprezentant;

c)      De a avea drept de vot în organismele în cadrul cărora sunt reprezentanți;

d)     De a nu le fi influențată activitatea academică de asumarea responsabilităților presupuse de calitatea de student reprezentant:

i.      Studenții reprezentanți au dreptul de a recupera laboratoare sau seminarele gratuit dacă s-au suprapus peste activități impuse de calitatea de student reprezentant;

ii.      Dacă recuperarea lor nu este posibilă, cadrele didactice sau responsabilii de seminare sau laboratoare vor indica modalități de echivalare a activității pierdute;

e)      De a recupera examenele dacă acestea s-au suprapus peste activități impuse de calitatea de student reprezentant;

f)       De a putea accesa secretariatele facultăților atât în timpul programului cât și în afara lui pentru îndeplinirea cât mai eficientă a sarcinilor.

 

 

 

 

(10) Studenții reprezentanți au următoarele obligații:

 1. De a respecta prevederile cuprinse în Codul universitar al drepturilor și obligaților studentului din Univeristatea Tehnică din Cluj-Napoca;
 2. De a reprezenta interesele studenților fără a fi influențați de alți factori interni sau externi;
 3. De a reprezenta interesele tuturor studenților, indiferent de naționalitate, sex, religie, convingeri politice sau orientare sexuală;
 4. De a informa studenții cu privire la activitățile întreprinse și deciziile luate și de a asigura diseminarea informațiilor în timp util;
 5. De a participa la activitățile care decurg din poziția pe care o dețin;
 6. De a face publică și a denunța orice tentativă de influențare a deciziei lor;
 7. De a răspunde oricărui student pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ține de atribuțiile ce îi revin din calitatea de student reprezentat;
 8. De a păstra periodic contactul cu studenții pe care îi reprezintă prin:
  1.                                                               i.      Asigurarea faptului că datele proprii de contact sunt disponibile pe site-ul Univeristatea Tehnică din Cluj-Napoca sau pe site-ul Facultăților sau prin orice mijloace de comunicare ale studenților (grupuri de discuții, forumuri etc.), în funcție de structura în care este reprezentant;
  2.                                                             ii.      Informarea periodică a studenților pe care îi reprezintă cu privire la subiectele relevante ale activității și statutului studenților care sunt în dezbatere la nivelul structurile în care dețin calitatea de reprezentant;
  3.                                                           iii.      Publicarea, după fiecare ședință la care participă, a deciziilor care privesc activitatea și statutul studenților pe care îi reprezintă;
  4. De a aloca timpul și abilitățile proprii pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din calitatea de student reprezentant.

Art. 16 (1) Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse:

a) Burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform regulamentului de burse şi a hotărârii de Senat-Consiliu de Administraţie și pot fi împărțite în burse de merit, de studiu și de excelență;

b) Burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare.

c) Burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universității precum și alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislația în vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puțin costurile pentru masă și cazare;

d) Burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte persoane juridice sau fizice. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obțin prin concurs organizat la nivel național.

 

(2) Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și Burse pentru Studenți – Studenții care provin din familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem de împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condițiile legislației în vigoare, prin Agenția de credite și burse de studii. Împrumuturile pot acoperi taxele de studii și costul vieții pe perioada studiilor. Absolvenții care vor practica profesia minimum 5 ani în mediul rural vor fi scutiți de plata a 75% din împrumut, această parte fiind preluată de către stat, în cuantum de maximum 5.000 lei.

 

(3) O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de masterat şi pentru un singur program de doctorat.

 

Art. 17 (1) Studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională, culturală, voluntariat sau sportivă, beneficiază de locuri în taberele în limita bugetului acordat în acest scop.

 

(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru care studenții pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform unui regulament propus de către organizatiile legal constituite la nivel de universitate.

 

Art. 18             Studenții au următoarele obligații:

a)      De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ şi programelor analitice ale disciplinelor;

b)      De a respecta carta, regulamentele și deciziile universității;

c)      De a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior în calitate de reprezentanți aleși ai studenților sau delegaţi ai organizaţiilor studenţeşti;

d)     De a respecta standardele de calitate impuse de către universități;

e)      De a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor prezentate în lucrările elaborate;

f)       De a respecta prevederile codului etic al universităţii;

g)      De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale;

h)      De a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul activităților conexe acestuia;

i)        De a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise;

j)        De a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului universitar;

k)      De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile primite;

l)        De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;

m)    De a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

n)      De a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituția de învățământ superior;

o)      De a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general;

p)      Să își îndeplinească angajamentele financiare impuse de către instituția la care studiază, în condițiile stabilite în contractul de studiu;

 

Art 19. Studenților li se pot aplica următoarele sancțiuni:

a) avertisment;

b) mustrare scrisă;

c) suspendarea bursei pe o perioadă determinată;

d) suspendarea dreptului de a fi cazat în cămin;

e) exmatricularea disciplinară din universitate.