Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar).

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, care nu beneficiază de bursă de studiu, cu vârsta sub 26 de ani, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

a) sunt studenţiorfani de ambii părinţi, ori proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;

b) sunt studenţi bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale, care suferă de: 1) boli maligne, 2) bolnavi de SIDA, 3) insuficienţă renală cronică, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) epilepsie, 6) boli imunologice, 7) care suferă de diabet, 8) cardiopatii congenitale, 9) bolnavi TBC, 10) care sunt infestaţi cu virusul HIV, 11) hepatită cronică, 12) astm bronşic, 13) spondilită anchilozantă, 14) reumatism articular acut, 15) glaucom, 16) miopie gravă, (art. 12, Anexa 2 la H.G. 558/1998).

c)  sunt studenţi (inclusiv orfani de un părinte) a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie, calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni (a se vedea art. 19, alin. 7), mai mare decât venitul minim net pe economie (sau venitul minim garantat in plată).

 

Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi. Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social permanent numai din veniturile proprii ale facultăţilor.

Studenţii de la punctul a si b beneficiază de bursa de ajutor social pe durata întregului an universitar.

 

Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de către Comisia de burse pe facultate însoţită de actele doveditoare corespunzătoare. Aceste cereri vor fi depuse în termen de 15 de zile lucrătoare de la începerea semestrului, respectiv în termen de 30 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţi, date de către fiecare dintre aceştia sau susţinătorii legali ai studentului, date de către fiecare dintre aceştia precum şi declaraţia studentului care solicită bursa, însoţite de acte justificative/doveditoare ale dreptului de acordare a acestora.

 

Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul.

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de ambii părinţi vor depune umătoarele documente:

1)      cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii;

2)      copie a buletinului/ cărţii de identitate;

3)      copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;

4)      documente justificative privind veniturile proprii, după caz:

a)      cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;

b)      adeverinţa de somaj;

c)      adeverinţa de venit net;

d)     documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal)

e)    declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 5).

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune umătoarele documente:

1)      cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii;

2)      copie a buletinului/ cărţii de identitate;

3)      documente justificative privind situaţia în care se află:

a)      adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;

b)      copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;

4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:

a)        cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;

b)        adeverinţă de şomaj;

c)        adeverinţă de venit net, etc.;

5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5).

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care solicită burse pe motive medicale vor depune următoarele documente:

1)        cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii;

2)        copie a buletinului/ cărţii de identitate;

3)        certificat medical eliberat de un medic specialist. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate la art. 17, aliniatul (3), punctul 3).

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:

1)      cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii;

2)      copie a buletinului/ cărţii de identitate;

3)      copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;

4)      copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;

5)      adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

6)      declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;

7)      adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;

8)      documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz:

a)      cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;

b)      adeverinţă de şomaj;

c)      adeverinţă de venit net, etc.;

9)      declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine nici un fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;

10)  copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;

11)  copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;

12)  documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal);

13)  declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri (a se vedea Anexa nr. 5).

 

Pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă, pentru familiile de studenţi, dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind următoarele documente:

1. studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la aliniatul (5) pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă:

a)      copie a certificatului de căsătorie;

b)      adeverinţă de student pentru celălalt soţ;

c)      copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);

2. student/ă căsătorit/ă, soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele prezentate la aliniatul (5) pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ, dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/ soţie se adaugă:

a)      copie a buletinului/ cărţii de identitate;

b)      adeverinţa de venit net, adeverinţa de somaj, cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare, etc.

c)      documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal);

d)     declaraţie pe propria răspundere, dată la notar a soţului/ soţiei care nu este student/ studentă, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz;

e)      declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care sa reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate.

 

(2)        Dosarele de burse de ajutor social se preiau doar dacă sunt complete.

 

Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate:

a)      veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: îndemnizaţii de însoţitor, drepturi de autor, venituri din activităţi independente, etc.) obţinute de solicitantul bursei, părinţii acestuia, soţul sau soţia (Legea 571/2003, modificată şi actualizată);

b)      venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii, rente, dobânzi, dividende, etc. (Legea 571/2003, modificată şi actualizată);

c)      pensii, indiferent de natura lor (Legea nr.263/2010);

d)     indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002, modificată şi actualizată);

e)      alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004, modificată şi actualizată);

f)       venituri din activităţile agricole (Legea 571/2003, modificată şi actualizată);

g)      venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie, indemnizaţii pentru creşterea copiilor, stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005, modificată şi actualizată);

h)      indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea nr.263/2010);

i)        alocaţii de stat pentru copii (Legea 61/1993, modificată şi actualizată).

(2)   Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare: 

a)      burse

b)      alocaţii cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat

–   ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocaţia pentru copiii nounăscuţi şi altele asemenea;

–   pentru un solicitant aflat în plasament familial, veniturile familiilor care au în plasament copii (Legea 272/2004);

–   alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate.

(3)   Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt:

a)      pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi cele ocazionale pentru imbrăcăminte): iunie, iulie, august;

b)      pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi cele ocazionale pentru îmbrăcăminte): noiembrie, decembrie şi ianuarie. Documentele justificative de la Administrația Financiară se solicită pe ultimele 3 luni pentru care există situații definitive înregistrate la Administrația Financiară;

c)      cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii pentru bursele cu caracter ocazional pentru maternitate respectiv deces.

(4)   Venitul lunar net mediu, calculat ca medie a veniturilor lunare nete pentru cele trei luni luate în considerare (a se vedea alin. 7 al prezentului articol), pe membru de familie, al familiilor constituite din studenţi se calculează, astfel:

a)      pentru familiile de studenţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi, cu condiția ca studenții să se gospodărească cu familiile din care provin;

b)      pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului familiei care realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu realizează venituri, cu condiția ca studenții să gospodărească cu familiile din care provin;

c)      pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi.

(5)   Dacă părintele este plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare veniturile de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care este obţinut venitul.

 

(6)   Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează, astfel: se cumulează toate veniturile nete obţinute de membrii familiei pe cele trei luni, se împarte la trei (numărul de luni) şi apoi la numărul de membrii ai familiei, inclusiv cei aflaţi în întreţinere.

Art. 20 (1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii, din care să reiasă că el şi familia sa nu are alte venituri decât cele declarate.

(2)   În principiu, declaraţia pe propria răspundere are forma prezentată în ANEXA.

 

Documente:

Cerere pentru acordarea bursei de ajutor social

Declaratia pe propria raspundere