Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în cuantum egal cu bursa socială, stabilită de Senatul Universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:

  1. bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, din plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie, calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni (a se vedea art. 19, alin. 7), mai mare decât 75% din venitul minim net pe economie. Această categorie de bursă de ajutor social se poate acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an universitar.
  2.  bursa de ajutor social ocazional de maternitate constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut (a se vedea Anexa 4) și se poate acorda studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă.
  3.  bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului/ei pentru decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului/ei, unui membru al familiei (rudenie de grad I) care nu realizează venituri.

Bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru studenţii bugetaţi se acordă din alocaţiile bugetare, iar pentru studenţii cu taxă din veniturile proprii ale facultăţilor.

Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de către Comisia de burse pe facultate însoţită de actele doveditoare corespunzătoare. Aceste cereri vor fi depuse în termen de 15 de zile lucrătoare de la începerea semestrului, respectiv în termen de 30 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţi, date de către fiecare dintre aceştia sau susţinătorii legali ai studentului, date de către fiecare dintre aceştia precum şi declaraţia studentului care solicită bursa, însoţite de acte justificative/doveditoare ale dreptului de acordare a acestora.

Dosarele de burse de ajutor social se preiau doar dacă sunt complete.

 

Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate:

a)      veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: îndemnizaţii de însoţitor, drepturi de autor, venituri din activităţi independente, etc.) obţinute de solicitantul bursei, părinţii acestuia, soţul sau soţia (Legea 571/2003, modificată şi actualizată);

b)      venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii, rente, dobânzi, dividende, etc. (Legea 571/2003, modificată şi actualizată);

c)      pensii, indiferent de natura lor (Legea nr.263/2010);

d)     indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002, modificată şi actualizată);

e)      alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004, modificată şi actualizată);

f)       venituri din activităţile agricole (Legea 571/2003, modificată şi actualizată);

g)      venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie, indemnizaţii pentru creşterea copiilor, stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005, modificată şi actualizată);

h)      indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea nr.263/2010);

i)        alocaţii de stat pentru copii (Legea 61/1993, modificată şi actualizată).

(2)   Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare: 

a)      burse

b)      alocaţii cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat

–   ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocaţia pentru copiii nounăscuţi şi altele asemenea;

–   pentru un solicitant aflat în plasament familial, veniturile familiilor care au în plasament copii (Legea 272/2004);

–   alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate.

(3)   Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt:

a)      pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi cele ocazionale pentru imbrăcăminte): iunie, iulie, august;

b)      pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi cele ocazionale pentru îmbrăcăminte): noiembrie, decembrie şi ianuarie. Documentele justificative de la Administrația Financiară se solicită pe ultimele 3 luni pentru care există situații definitive înregistrate la Administrația Financiară;

c)      cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii pentru bursele cu caracter ocazional pentru maternitate respectiv deces.

(4)   Venitul lunar net mediu, calculat ca medie a veniturilor lunare nete pentru cele trei luni luate în considerare (a se vedea alin. 7 al prezentului articol), pe membru de familie, al familiilor constituite din studenţi se calculează, astfel:

a)      pentru familiile de studenţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi, cu condiția ca studenții să se gospodărească cu familiile din care provin;

b)      pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului familiei care realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu realizează venituri, cu condiția ca studenții să gospodărească cu familiile din care provin;

c)      pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi.

(5)   Dacă părintele este plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare veniturile de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care este obţinut venitul.

 

(6)   Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează, astfel: se cumulează toate veniturile nete obţinute de membrii familiei pe cele trei luni, se împarte la trei (numărul de luni) şi apoi la numărul de membrii ai familiei, inclusiv cei aflaţi în întreţinere.

Art. 20 (1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii, din care să reiasă că el şi familia sa nu are alte venituri decât cele declarate.

(2)   În principiu, declaraţia pe propria răspundere are forma prezentată în ANEXA.

 

Documente:

Cerere pentru acordarea bursei de ajutor social

Declaratia pe propria raspundere