Media ponderată

februarie 17, 2019
Posted in Studenți
februarie 17, 2019 Buda Andrei

Dragi colegi,

Ne aflăm la finalul primului semestru și  vă prezentăm câteva informații despre media ponderată.

Media care se ia în considerare la acordarea burselor, la calcularea punctajului de cazare și la realizarea reclasificărilor este media ponderată.

Aceasta se calculează înmulțind nota obținută la fiecare examen cu numărul de credite al disciplinei respective, adunând rezultatele și împărțind la 30 (pentru media semestrială), respectiv 60 (pentru media anuală).

Numerele 30 și 60 reprezintă numărul total de credite aferent disciplinelor obligatorii și opționale într-un semestru, respectiv într-un an universitar.

Bursele de merit în cadrul programelor de studiu, specializărilor şi anilor de studiu se acordă  studenţilor de la învăţământul universitar ciclul licenţă şi master, începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu, după atribuirea burselor de performanţă academică şi sociale, în ordinea descrescătoare a mediei (nu mai puţin de 7,00) obţinute de către studenţi în anul universitar precedent, respectiv semestrul I.

Bursele de performanță academică, de merit și cele sociale se acordă pentru o perioadă de 6 luni, în felul următor:

-în  perioada 1 octombrie – 31 martie  pentru rezultatele la învățătură aferente anului universitar precedent;

-în perioada 1 aprilie – 30 septembrie pentru rezultatele la învățătură aferente semestrului I al anului universitar curent

Conform Articolului 13, alinatul 5 din Regulamentul de burse – UTCN, în cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie ponderată, departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite de comisia de burse a facultății.

Dacă o materie este restantă (adică s-a obținut o notă mai mică decât 5), numărul puncte credit se va echivala cu 0, indiferent de nota obținută.

Mai jos se regăsește un exemplu de calculare al mediei ponderate:

Materia Nota obținută Număr credite Număr puncte credit
Materie 1 10 6 60
Materie 2 8 5 40
Materie 3 4 9 0
Materie 4 9 8 72
Educație Fizică și Sport admis 2 20

Media ponderată (semestrială) = (60+40+0+72)/(6+5+9+8) = 172/30 = 5,73

Pentru mai multe informații puteți accesa Regulamentul de burse!

, ,