Bursa de studiu

mai 23, 2014
Posted in burse
mai 23, 2014 admin

Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu excepţiile prevăzute de H.G. 558/1998, Anexa 2, art.12. Bursa de studiu se acordă din alocaţiile bugetare. Bursele de studiu în cadrul programelor de studiu, specializărilor şi anilor de studiu se acordă studenţilor de la învăţământul universitar ciclul licenţă şi master, începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu, după atribuirea burselor de merit, în ordinea descrescătoare a mediei generale (nu mai puţin de 7,00) obţinute de către studenţi în anul universitar precedent, respectiv semestrul I, potrivit art. 10, aliniatele (2), (3) şi (4).

 •  În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie, departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite de comisia de burse a facultăţii.

Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă din alocaţiile bugetare.

 • Fondurile destinate acestei categorii de burse provin din bugetul de stat, distinct de fondurile destinate celorlalte categorii de burse.
 • În situaţia în care Ministerului Educaţiei Naţionale va include fondurile destinate acestor burse în fondul general de burse alocat universităţii, fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural.
 • Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă anual, pe bază de contract.
 • Pentru a beneficia de aceste burse de studii, solicitanţii trebuie să fie studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior acreditate, cursuri cu frecvenţă şi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 1. au domiciliul stabil în mediul rural,
 2. nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursa de studiu şi nu repetă nici un an universitar,
 3. se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în învăţământul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, pe o perioadă cel puţin egală cu durata studiilor.
 • Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă pe perioada anului universitar, cu excepţia perioadelor de vacanţă şi se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 5.
 • Cuantumul bursei de studiu rural se stabileşte anual prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi se indexează conform legii.
 •  Bursele de studii pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se pot cumula cu alte tipuri de bursă acordate conform legislaţiei în vigoare.
 • În cazul în care, după absolvire, beneficiarul bursei refuză să profeseze în învăţământul rural, conform prevederilor contractului, acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în conformitate cu angajamentul de plată încheiat ca anexă la contract.

Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute de către studenţi în anul universitar precedent, respectiv semestrul I.

 • Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al anului universitar/semestrului în cauză.
 • În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 60/30 de credite, potrivit structurii planului de învăţământ pentru anul/semestrul respectiv, în calculul mediei generale vor fi luate în calcul disciplinele şi creditele pentru care optează studentul, respectându-se condiţia de acordare a bursei.
 • În cazul în care studentul realizează peste 60/30 de credite, cu respectarea condiţiei de obţinere, iar creditele suplimentare se referă la discipline prevăzute pentru anul/semestrele următoare, acestea vor fi reportate la calculul mediei generale a semestrului în care sunt programate disciplinele respective, potrivit planului de învăţământ.
 • Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată, pentru un singur semestru.
 • În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:
 1. media pe semestrul precedent;
 2. alte criterii stabilite de comisia pe facultate;

Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă de merit sau de studiu. Aceasta poate fi cumulată cu: a) bursa de performanţă (art. 5 alin. (1) respectiv art. 6 alin. (1)); b) bursa de ajutor social cu caracter ocazional (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces; art.15 alin. (6)), c) bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural (art. 13 alin. (9)) şi d) suportul financiar ERASMUS/ SOCRATES, DAAD sau a altor programe similare. Bursa de merit poate fi cumulată şi cu bursa de ajutor social.

 • Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor, la revenire vor beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul an înaintea întreruperii.
 •  Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc bugetat beneficiază de orice categorie de bursă, după media obţinută în semestrul precedent.
 •  Bursele care se acordă şi pe perioada vacanţelor se suspendă în momentul în care studentul bursier este exmatriculat, chiar dacă va fi înmatriculat în anul următor.
 • Bursele de merit, de studiu şi bursele de ajutor social se suspendă pe perioada în care beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară, indiferent cine finanţează respectivele plecări, cu excepţia bursierilor ERASMUS/ SOCRATES, DAAD, a studenților plecați în baza acordurilor bilaterale de schimburi și a studenților plecați în stagii de practică sau pentru alte activități prevăzute în planurile de învățământ.
 • În cazul în care un student bursier (bugetat sau cu taxă) se retrage de la studii în timpul semestrului/anului universitar, facultatea are obligaţia să sisteze bursa.